Szolgáltatásaink

 

Szolgáltatásaink

 

A szolgáltatások feladata, hogy a kötelező jogszabályi előírásokon túl, az  Idősügyi Tanács által megfogalmazott -  az idősödési és időskor életminőségét meghatározó szempontrendszer – nyilatkozata szerint, az ún. Idősügyi Karta szerint biztosítsa az idősek részére, a   részvétel lehetőségét a társadalmi tevékenységben, segítse az idősek anyagi és szociális biztonságát, szükség szerint lássa el az egészségügyi és gondozási feladatokat és egyben segítse elő a jogbiztonsághoz és jogvédettséghez való hozzájutást.

 

 

Szolgáltatásaink

Az ellátást igénybe vevő  részére az alábbi teljes körű ellátást biztosítjuk:

  •  napi ötszöri étkezés, orvosi javaslatra diéta biztosítása
  •  szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás,
  •  mentális gondozás,
  •  egészségügyi ellátás,
  •  gondozás,
  •  egyéb szolgáltatások,
  •  az ún. „nyaraló” szoba,
  •  részvétel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban.

Az igénybevevők több mint a fele 85 év feletti. Jelentős mértékben növekedett a 90 éven felüliek száma. Időskorban az új környezet, az alkalmazkodóképesség csökkenése komoly gondot jelent. Ezekben az esetekben van fontos szerepe a mentális gondozásnak, az egyéni és csoportterápiáknak. E tevékenység keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, konfliktushelyzetek kialakulása, megelőzése érdekében egyéni-, csoportos megbeszéléseket, támogatjuk a gondozottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, segítséget adunk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakításához és működéséhez. A szellemi aktivitás, az érdeklődés ébrentartása nélkülözhetetlen az idős ember számára. Kéthetente  egy alkalommal régi filmekből -vetítésre kerül sor.

A gondozottak ellátása érdekében belgyógyász szakorvost, reumatológus szakorvost, , pszichológust  fizikoterápiás nővért, gyógytornászt, fodrászt, pedikűröst, s konzíliumi szinten ideggyógyászt, bőrgyógyász  szakorvost foglalkoztatunk.

Intézményünk  a szolgáltatásokat magas színvonalon biztosítja az idős emberek számára.

 

 

Szolgáltatások tartalma, mennyiségi mutatói:

A szolgáltatások tartalma biztosítja az igénybevevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget, amely az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítását szolgálja.

 

 

Gondozási egység:

Intézményünkben olyan gondozási egység kialakítására került sor, ahol gondozást, kórházi ellátást nem igénylő ellátottak kerülnek elhelyezésre. a földszinten alakítottunk ki olyan ellátási területet, ahol a hosszabb kórházi kezelés után, vagy különböző törések után kerülnek elhelyezésre a lakóink.  Ennek indoka, hogy ezek az ellátottak fokozott odafigyelést, és még nagyobb személyre szóló ellátást igényelnek.

 

 

Étkeztetés megszervezése:

Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja az intézmény. Az ellátottaknak napi ötszöri   étkezést biztosítunk külső szolgáltató bevonásával. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, -  orvosi javaslatra, - az orvos előírásainak megfelelő étkeztetésben (pl.: diéta, gyakoribb étkezés, stb.) részesítjük az ellátottat. Az igénybevevők részére a rendszeres folyadékbevitelről gondoskodunk. Az étkeztetés szervezését belső utasítások, munkaköri leírások rögzítik. Az étkeztetésben konyhai dolgozók, és nővérek végzik.

 

 

Szükség szerint ruházattal, illetve textíliával tisztálkodó szerrel  való ellátás:

Az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát használhatja. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházatot,  fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit kap. A ruházat tisztításáról és javításáról a házirendben meghatározott módon saját  mosodánkban gondoskodunk.

 

 

Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, mentális gondozás:

Minden igénybevevő részére biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot. A különféle szolgáltatásokba, programokba történő bevonás az egyéni szükségleteknek megfelelően történik. Folyamatosan, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni, és csoportos megbeszélést tartunk.

 

 

A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit megteremtettük: rendelkezésre ( emeleten, földszinten) állnak közösségi helyiségek, amelyek biztosítják a tévénézés lehetőségét, rádió, zenehallgatást, kiskönyvtár( könyv, újság) segítségével az olvasási lehetőséget. Az intézményhez kapcsolódó zöld területen igény szerint lehetőség van közös kertészkedésre.

 

 

A pszichoterápiás foglalkozást hetente szakpszichológus biztosítja a lakóknak.

A szellemi aktivitást,  az érdeklődés ébrentartását a rendszeresen tartott csoport foglalkozások keretében biztosítjuk: elemei: torna, szellemi torna, vetélkedők,  játékok és  zeneterápia.  Több alkalommal hívtunk vendég művészeket /magyar nóta, operett, sanzon, dalénekeseket/ -

A  lakók igénye szerint  részt vehetnek a kerület más szociális intézményeiben, -  elsősorban Idősek klubjai által - szervezett programokon, kerületi szintű nagy rendezvényeken. ( Minden alkalommal részt veszünk a kerületi Nőnap, Idősek Napja, valamint a Karácsonyra szervezett előadásokon, zenés rendezvényeken. )

Csoportfoglalkozás keretében havonta egy alkalommal köszöntjük a név- vagy kerek születésnapot ünneplő lakóinkat. Az éves program összeállításánál  minden esetben figyelembe vesszük a naptári aktualitásokat.

 Generációk találkozóját szervezünk évente egy alkalommal, amikor az unokák vetélkednek egymással, rajz, lufi fújó gyurmaszobrász, versmondó versenyen, a közép és idősebb korosztály pedig segédkezett a lecsófőzésben, bográcsozásban.

 Rendezvényeink nyitottak, szívesen látjuk a hozzátartozókat, barátokat, volt munkatársakat és a kerületben élő idős embereket.

Egyéni terápiák szervezésével oldjuk a jelentkező alkalmazkodási, beilleszkedési problémák kezelését, szükség szerint életvezetési tanácsadást szervezünk.

A fizikai mozgás lehetőségét rendszeresen biztosítjuk az igénybevevők részére, az intézményben lévő tornaeszközök szabad használatával. Az önkéntes mozgáson túl hetente két alkalommal szervezünk tornát gyógytornász segítségével, s a napi tornát a gondozónők,illetve a mentálhigiénés kollega segítségével végzik a lakók.

A hitélet gyakorlásának feltételeit az intézményi imaszoba, valamint az igény szerint egyházi képviselő értesítésével biztosítjuk.

Az adott évi programok nevesítve az intézmény éves munkatervében, valamint havi lebontásban jelennek meg.

Célunk  az intézményben élő idős emberek izolációs ártalmainak kiküszöbölése, enyhítése, a mindennapok színesebbé tétele, egy tevékeny napirend kialakítása, a családi- és társadalmi kapcsolatok fenntartásának segítése, valamint  a meglévő képességek, készségek szinten tartása.

 

 

A foglalkoztatás szervezése során biztosítani kell:

·         a személyre szabott bánásmódot,

·         a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit,

·         a hitélet gyakorlásának feltételeit,

·         az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulásának feltételeit.

 

 

 A foglalkoztatás formái:

Egyéni foglalkozás: kötetlen foglalkozás, mely egy segítő kapcsolat  (lehet: bármilyen témájú beszélgetés, szociális interjú, készségek gyakorlása stb.)

Segítő beszélgetés: a  pszichoterápiás jellegű, megértő, elfogadó légkör lehetőséget teremt a lakó problémáinak, krízis helyzeteinek  feldolgozására, kezelésére

Csoportos foglalkozások: céljuk értelmes elfoglaltság biztosítása, a meglévő készségek képességek gyakorlása, közösségépítés (Lehet: kreatív tevékenység, beszélgetés, közös séta, szórakoztató programok)

 

 

Egészségügyi ellátás keretében:

·     rendszeresen szervezünk egészségmegőrzést szolgáló felvilágosító és egyéb programokat,

·     szükség szerint gondoskodunk szakorvosi ellátásához való hozzájutásról, szükség szerinti szakorvosi konzíliumról,

·      szükség szerint gondoskodunk kórházi kezeléshez való hozzájutásról,

·      az intézmény heti két alkalommal belgyógyász szakorvosi ellátást biztosít a lakói részére, továbbá beszerzi az intézmény orvosa által rendelt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket.

·      szükség szerint gondoskodunk gyógyászati segédeszközökről, továbbá  test-távoli segédeszközt (bot, járókeret stb.) - igény szerint – biztosítunk,  de az az intézmény tulajdonát képezi.

 

 

 Az ápolási - gondozási munka:

·Egészségügyi gondozás: célja az egészségmegőrzés, a különböző betegségek kialakulásának megelőzése, az állapotromlás megakadályozása, 

·    Szociális gondozás: a lakók életkorának, egészségügyi állapotának megfelelő fizikai és egészségügyi, és a  mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás együttes alkalmazása..

 

 

Gondozási feladatok - fizikai ellátás:

·      Táplálkozás: a lakó egészségi állapotának, életkorának megfelelő összetételű és állagú ételt kell biztosítani. A lakók étkezése során ápolói felügyeletet kell biztosítani. A lakók otthonról kapott, vagy a maguk által vásárolt élelmiszereit névvel ellátott dobozokban, a hűtőszekrényben kell tárolni.

·    Étkeztetés során a napi meleg étel adagot – szállítás szerződés keretében –külső szolgáltató biztosítja. A melegítő konyha teljes mértékben megfelel a HACCP szabályainak.

·         Higiéné: a gondozó feladata a higiénés szabályok előírásainak  betartása és betartatása. Ennek érdekében az ápoló személyzet felügyeletet biztosít a lakók tisztálkodása során, szükség szerint segítséget nyújt annak lebonyolításában. 

 

 

Más intézményekkel való együttműködés módja:

A Gondozóház azzal, hogy a fenntartó a szolgáltatások területén a jelzőrendszert kiépítette és működteti megteremtette a helyi együttműködés formáját és keretét.  A hatékony működést biztosítja a személyes kapcsolat kiépítése. Ezzel részben a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgoznak a közös cél érdekében.

A kerületben az egymásra épülő ellátórendszer biztosítja a mindenki számára legmegfelelőbb gondozási formát. Az Alapellátási feladatok keretében szociális étkeztetés, jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás, valamint Idősek Klubjai állnak rendelkezésre. A jó együttműködés eredménye, hogy minden rászoruló segítséget kap. A Gondozóház azzal, hogy az idős ellátás területén  a jelzőrendszer tagja, /Bady/így részese a helyi együttműködésnek

A Gondozóház a Szt. 67. §. (1) bek. értelmében az ellátottak részére teljes körű ellátást nyújt.

Fizikai ellátás keretében: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 41-42. §-ai az irányadók. A gondozóház  napi 24 órás szolgálatot biztosit  szocialis illetve egészségügyi szakdolgozok részvételével .